header

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės nr.v35-9

Vidaus darbo taisyklių papildymas

Vidaus darbo taisyklių papildymas

PATVIRTINTA

Klaipėdos Eduardo Balsio menų

gimnazijos direktoriaus

2003m. kovo 4d. įsakymu Nr.33

1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR JŲ ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA, DARBO LAIKAS IR JO NAUDOJIMAS

1. Visi darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

2. Direktoriaus pavaduotojus, pedagoginį ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia gimnazijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

3. Darbuotojų, priimtų dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimo galiojimo laikas - 5 metai.

4. Darbo pažymėjimą darbuotojas privalo laikyti savo darbo vietoje.

5. Darbuotojas, praradęs darbo pažymėjimą, apie tai turi pranešti darbdaviui ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojai pažymėjimą privalo grąžinti darbdaviui.

6. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai.

7. Darbo laikas gimnazijoje nuo 8.00val. iki 17.00 val.

7.1. Mokiniai, norintys dirbti kitu laiku bei poilsio dienomis, laikosi klasių naudojimosi tvarkos taisyklių (žiūrėti: 21. NAUDOJIMASIS MUZIKOS KLASĖMIS TVARKA; 22. NAUDOJIMASIS DAILĖS KLASĖMIS TVARKA).

7.2. Struktūrinių padalinių darbuotojų darbo laiko grafikai tvirtinami direktoriaus įsakymu.

2. PAGRINDINĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGOS

1. Administracija užtikrina, kad mokyklos darbuotojai laikytųsi mokyklos nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų.

2. Ji organizuoja mokyklos darbuotojų darbą taip, kad kiekvienas dirbtų pagal savo specialybę, turėtų savo darbo vietą.

3. Administracijos darbuotojai užtikrina sistemingą mokyklos pedagogų dalykinės kvalifikacijos kėlimą, nustatytais terminais organizuoja pedagogų atestaciją.

4. Administracija imasi priemonių laiku aprūpinti mokyklą reikiamomis mokymo priemonėmis, įrengimais.

5. Ji laikosi darbo įstatymų, darbo saugos reikalavimų.

6. Administracijos nariai sudaro sąlygas, garantuojančias mokyklos mokinių ir darbuotojų sveikatos bei gyvybės apsaugą.

7. Į darbuotojams rūpimus juridinius, administravimo, finansavimo ir vidaus tvarkos klausimus administracija atsako per 10 dienų nuo paklausimo padavimo dienos.

8. Administracija įveda asmenų, besilankančių mokykloje registracijos tvarką.

9. Popamokinių renginių metu administracijos darbuotojai organizuoja tėvų, pedagogų ir atsakingų pareigūnų budėjimą.

10. Administracija užtikrina, kad salės ir kitos mokyklos patalpos nebūtų naudojamos renginiams, kuriuose gali būti vartojami kvaišalai.

3. LENGVATOS DARBUOTOJAMS

1. Pedagogams, kuriems leista laikyti stojamuosius egzaminus į aukštąsias mokyklas, suteikiamos atostogos, nepaliekant darbo užmokesčio vidurkio.

2. Pedagogams, sėkmingai besimokantiems aukštųjų mokyklų vakariniuose ar neakivaizdiniuose skyriuose, mokymosi atostogos suteikiamos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 181 str. Mokymosi atostogų metu paliekamas darbo užmokesčio vidurkis.

3. Pedagogams, vykstantiems į kvalifikacijos tobulinimo renginius, paliekamas darbo užmokesčio vidurkis.

4. ATSAKOMYBĖ UŽ DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMĄ

1. Už darbo drausmės pažeidimus taikomos drausminės nuobaudos, numatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

2. Sutinkamai su galiojančiais įstatymais darbuotojai gali būti atleisti iš darbo už padarytus amoralius nusikaltimus, kaip nesuderinamus su auklėjimo funkcijų vykdymu.

3. Prieš paskiriant drausminę nuobaudą, iš darbo drausmės pažeidėjo turi būti pareikalautas pasiaiškinimas raštu.

4. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą gali būti paskirta tik viena nuobauda.

5. Drausminė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per mėnesį nuo tos dienos, kai gautas įgalioto pareigūno ar institucijos siūlymas taikyti drausminę atsakomybę.

6. Drausminės nuobaudos galiojimo laikotarpiu skatinimo priemonės, numatytos šiose taisyklėse, neskiriamos. Drausminė nuobauda galioja vienerius metus. Administracija savo iniciatyva arba mokyklos tarybai tarpininkaujant gali atšaukti įsakymą, kuriuo paskirta nuobauda, nelaukdama vienerių metų.

7. Vėluojantis į pamoką mokytojas yra pažeidęs darbo drausmę ir jam gali būti taikoma drausminė nuobauda – pastaba.

8. Jei mokytojas savo budėjimo dieną nebuvo budėjimo vietoje - jis pažeidė darbo drausmę ir jam gali būti skiriama drausminė nuobauda.

5. MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ SKATINIMAS UŽ PASIEKTUS LAIMĖJIMUS

1. Mokiniai, kurie pusmečiuose turi dalykų pažymius "9", "10", "įskaityta" ir yra labai gero elgesio, mokslo metų pabaigoje apdovanojami padėkos raštais.

2. Mokinių, kurie mokėsi 9-10 balais ir aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, tėvams rašoma mokyklos padėka.

3. Už pavyzdingą savo pareigų vykdymą, už gerus rezultatus vaikų ugdyme mokytojams taikomi šie paskatinimai:

3.1. reiškiama padėka;

3.2. apdovanojami padėkos raštais;

3.3. organizuojama pažintinė išvyka;

4. Už ypatingus darbo nuopelnus mokyklos darbuotojai pristatomi ministerijos apdovanojimui.

5. Labai gerai besimokančių mokinių, olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojų pavardės viešai skelbiamos mokyklos lentoje.

6. Mokyklos padėkos raštai ir prizai įteikiami mokyklos veikloje pasižymėjusiems mokiniams.

6. ATSAKOMYBĖ UŽ TVARKOS IR ELGESIO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

1. Klasės auklėtojas, bendraudamas su tėvais, dalykų mokytojais, stengiasi padėti mokiniams, turintiems elgesio problemų.

2. Mokyklos direktorius arba pavaduotojai kviečiasi nedrausmingą mokinį individualiam pokalbiui, su klasės auklėtoju aptaria poveikio priemones bei drausmines nuobaudas.

3. Mokyklos direktorius klasių auklėtojų teikimu kviečia į direkcinės tarybos posėdį sistemingai drausmę pažeidinėjančius mokinius ir jų tėvus. Direkcinė taryba aiškinasi tokio elgesio priežastis, skiria drausmines nuobaudas: pastabą, papeikimą, šalinimą iš mokyklos.

4. Šalinimas iš mokyklos:

4.1. iki 16 metų. Už sistemingus ir grubius mokyklos elgesio ir tvarkos taisyklių pažeidimus mokyklos tarybos sprendimu teikiamas pasiūlymas savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybai šalinti mokinį iš mokyklos.

4.2. virš 16 metų. Už pamokų nelankymą, blogą mokymąsi, grubius mokyklos tvarkos ir elgesio pažeidimus direktoriaus įsakymu mokinys šalinamas iš mokyklos.

7. MOKYTOJAS

1. Mokytojas į gimnaziją atvyksta 10 min. prieš darbo pradžią.

2. Mokytojas, dėl svarbios priežasties negalįs atvykti į gimnaziją, praneša gimnazijos vadovybei.

3. Mokytojas, praleidęs pamoką arba pavėlavęs, turi pasiaiškinti gimnazijos direktoriui arba pavaduotojui.

4. Suskambėjus antram skambučiui, mokytojas eina į kabinetą.

5. Pamoka pradedama ir baigiama laiku.

6. Pamoką mokytojas veda tik tvarkingame kabinete, užtikrinančiame vaikų saugumą.

7. Kiekvienas mokytojas savo dalyko kabinete sudaro mokinių susodinimo planą, laikydamasis sanitarinių higieninių reikalavimų.

8. Jeigu mokinys pamokų metu pažeidžia mokinio taisykles, mokytojas imasi tinkamų priemonių konfliktinei situacijai išspręsti.

9. Pašalinti mokinį iš klasės galima tik ypatingu atveju, apie tai būtinai pranešus gimnazijos vadovams.

10. Išsiųsti iš pamokos mokinį įvairias reikalais (atsinešti sąsiuvinį, sportinę aprangą ir t.t.) draudžiama.

11. Mokytojai gali išleisti mokinius iš pamokos tarpusavyje susitarę. (Kitai ugdomajai veiklai).

12. Pamokos metu įeiti į klasę gali tik gimnazijos vadovai. Kiti asmenys - tik ypatingais atvejais, mokytojui sutikus.

13. Kūno kultūros mokytojas užtikrina tvarką ir daiktų saugumą persirengimo kambariuose.

14. Kūno kultūros mokytojas negali atleisti iš pamokos mokinių, kurie laikinai nedalyvauja sportinėje veikloje. Jie privalo stebėti pamoką.

15. Mokytojams draudžiama palikti vienus mokinius pamokoje (sporto salėje ar aikštelėje).

16. Įvykus nelaimingam atsitikimui arba mokiniui staiga susirgus, mokytojas privalo nedelsiant pristatyti mokinį į med.punktą, o esant reikalui - kviesti greitąją pagalbą. Apie nelaimingus atsitikimus mokytojas informuoja direktorių, klasės vadovą. Klasės vadovas asmeniškai praneša tėvams.

17. Mokytojas, vedęs pamoką, privalo užpildyti dienyne reikiamas grafas pagal dienyno tvarkymo taisykles.

18. Žymėti dienyne kitais ženklais, negu leidžia dienyno pildymo taisyklės, draudžiama. Mokinių pavardes, vardus, dalyko antraštes ir mokytojo pavardę užrašo tik klasės vadovas. Draudžiama:

18.1. dienyną išsinešti iš gimnazijos,

18.2. duoti mokiniams tvarkyti dienyną.

19. Dienyną į pamoką atsineša mokytojas. Po pamokos padeda į vietą.

20. Mokytojas negali savavališkai pakeisti pamokų tvarkaraščio nei vaduoti kitą mokytoją be gimnazijos vadovybės žinios.

21. Mokytojas privalo dalyvauti pedagogų tarybos posėdžiuose, metodiniuose pasitarimuose. Jei dėl svarbių priežasčių jis negali dalyvauti, praneša gimnazijos direktoriui arba atsakingiems asmenims.

22. Nepranešęs ir nedalyvavęs pedagogų tarybos posėdyje mokytojas turėtų pasiaiškinti per tris dienas.

8. KLASĖS VADOVAS

1. Klasės vadovas, ugdydamas mokiniuose tvarkingumą ir atsakomybę, padeda išrinkti klasės aktyvą. Aktyvas renkamas mokinių iniciatyva.

2. Klasės vadovas stebi ir kuruoja aktyvo darbą.

3. Klasės vadovas kas mėnesį surenka pažymių knygeles, surašo pažymius, pasirašo, reikalauja, kad pasirašytų tėvai.

4. Klasės vadovas, organizuojantis renginį už mokyklos ribų, praneša apie tai mokyklos vadovybei.

5. Jei renginiui kviečiami tėvai ar svečiai, būtina pranešti gimnazijos vadovams.

6. Išvykti į ekskursiją ar turistinį žygį galima, tik gavus raštišką direktoriaus įsakymą. Ekskursiją pažymėti dienyne pagal dienyno tvarkymo reikalavimus.

7. Klasės vadovas surašo mokinių vardus, pavardes, užpildo visas kitas grafas. Jis reikalauja, kad teisingai dienyną tvarkytų ir kiti mokytojai. Mokiniams tvarkyti žurnalą draudžiama.

8. Išvykus mokiniui, klasės vadovas, remdamasis direktoriaus įsakymu pažymi šį faktą dienyne.

9. Klasių vadovai reikalauja, kad mokiniai, praleidę pamokas, kitą dieną atneštų raštišką pasiaiškinimą. Jei mokinys praleido daugiau kaip 3 dienas, jis privalo atnešti gydytojo pažymėjimą.

10. Jeigu mokinys be priežasties praleidžia penkias dienas, būtina apsvarstyti esamą padėtį.

11. Mokiniui išvykstant į kitą mokyklą reikalinga:

11.1. tėvų pareiškimas;

11.2. atsiskaitymo lapelis;

11.3. klasės vadovo surašyti pažymiai.

12. Klasės vadovai, pasibaigus mokslo metams, sutvarko dienynus, surašo reikiamus duomenis į bylas, dienyną įteikia kitiems klasės vadovams.

13. Jeigu mokinys liko antriems metams arba gavo papildomus darbus, klasės vadovas nedelsiant po posėdžio raštu informuoja tėvus.

14. Jeigu mokinys serga ilgesnį laiką (ne mažiau kaip 2 savaites), klasės vadovas išsiaiškina su ligonio tėvais bei gydytoju dėl jo sveikatos būklės ir sprendžia apie vaiko tolimesnį mokymąsi.

15. Klasės vadovas informuoja tėvus, kuriomis dienomis ir valandomis tėvai gali atvykti į gimnaziją pasitarti mokymo-auklėjimo klausimais.

16. Pradinių klasių mokytojai vadovaujasi bendromis taisyklėmis mokytojams ir klasių vadovams.

9. UŽKLASINĖ VEIKLA

1. Užsiėmimų metu (po pamokų) negalima palikti vienų mokinių klasėse bei kitose patalpose. Reikalaujama, kad mokiniai elgtųsi kultūringai, negadintų inventoriaus.

2. Visi užklasiniai užsiėmimai vyksta nustatytu laiku, paskirtose patalpose, pagal vadovybės patvirtintą grafiką.

3. Mokiniams leidžiami poilsio vakarai, kuriuose be organizatorių dar skiriami budintieji mokytojai ir tėvai.

4. Organizuojąs renginį mokytojas gali naudotis reikiamu inventoriumi, tačiau po renginio turi palikti patalpą tvarkingą, grąžinti papildomą inventorių į ankstesnę vietą, pasirūpinti, kad patalpa būtu užrakinta, išjungta elektros šviesa, uždaryti langai.

5. Jeigu renginio metu sugenda inventorius (perdega prožektoriaus lempos, sulūžta kėdė ir t.t.), pranešama budinčiam pavaduotojui.

10. BUDĖJIMAS

1. Mokytojų budėjimas mokykloje:

1.1. mokytojai budi pagal iš anksto suderintą ir mokyklos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį;

1.2. budėjimą pradeda 8.00 val. ir baigia pamokoms pasibaigus; budi per visas pertraukas;

1.3. budintis mokytojas turi teisę valgykloje pavalgyti be eilės;

1.4. budintis mokytojas atsako už tvarką, švarą ir drausmę savo budėjimo vietoje; įvykus nelaimingam atsitikimui, parašo paaiškinimą ir užpildo nelaimingo atsitikimo aktą.

2. Mokinių budėjimas mokykloje:

2.1. budi V-XII klasių mokiniai po vieną savaitę slenkančiu grafiku;

2.2. mokyklos vyr.budėtojais tą savaitę yra klasės auklėtojas bei atsakingas mokinys:

2.3. budėjimą pradeda 8.00 val. ir baigia po 6 pamokų;

2.4. kiekvieną dieną auklėtojas ir vyr.budintis mokinys po budėjimo atsiskaito budinčiam mokyklos vadovui;

2.5. budintys mokiniai atsako už tvarką, švarą ir drausmę jiems priskirtame plote; padeda išsiaiškinti drausmės pažeidėjus ar inventoriaus gadintojus; nepavykus išsiaiškinti, tvarko patys;

2.6. budėjimo aptarimą bei budėjimo perdavimą kitai klasei organizuoja direktoriaus pavaduotoja, atsakinga už šį darbą; jei klasės budėjimas pripažintas nepatenkinamu, klasė budi dar savaitę papildomai.

3. Mokinių budėjimas valgykloje:

3.1. budi V-XII klasių mokiniai po vieną savaitę slenkančiu grafiku;

3.2. vyr.budėtoju tą savaitę yra klasės auklėtojas, kuris paskiria budinčiuosius ir paaiškina jų pareigas;

11. LANKOMUMO APSKAITA IR KONTROLĖ

1. Mokiniai privalo dalyvauti visose pamokose kiekvieną dieną. Už vaikų lankomumą atsako tėvai. Pamokas praleisti galima tik esant svarbioms pateisinamoms priežastims.

2. Praleistas pamokas pateisinančios priežastys yra:

2.1. mokinio liga (tėvai gali pateisinti iki 3 dienų; sergant ilgiau reikalinga gydytojo pažyma);

2.2. lankymasis pas gydytoją;

2.3. sunki šeimos narių liga;

2.4. mokyklos ir miesto renginiai, direktoriui leidus;

2.5. šeimos narių mirtis;

2.6. kitos priežastys (sportinės varžybos, išvažiavimas su tėvais, koncertai, mažamečių brolių ar seserų priežiūra ir kt.) - ne daugiau 9 dienų per mokslo pusmetį;

3. Jeigu tėvai nepraneša apie vaiko neatvykimo priežastį, antrą nebuvimo dieną klasės auklėtojas stengiasi išsiaiškinti pats.

4. Grįžęs į mokyklą, mokinys per 3 dienas privalo pateikti klasės auklėtojui gydytojo pažymą ar kitą dokumentą, pateisinantį praleistas pamokas. Jeigu tėvai iš anksto asmeniškai informavo auklėtoją apie nebuvimo priežastis, klasės auklėtojas užrašo jas lankomumo žurnale ir pasirašo.

5. Kiekvieno mėnesio pabaigoje mokinys, atsakingas už lankomumo tvarkymą, atsiskaito klasės auklėtojui. Mokinio paruoštą klasės lankomumo ataskaitą tvirtina klasių auklėtojas.

6. Nepateisintos praleistos pamokos. Jeigu mokinys per 3 dienas, atėjęs po praleidimo, nepateikė klasės auklėtojui pateisinamo dokumento arba tėvai neinformavo klasės auklėtojo asmeniškai apie vaiko nebuvimo priežastis, praleistos pamokos nepateisinamos.

7. Jeigu mokinys per pusmetį praleidžia daugiau nei 9 nepateisinamas pamokas, jo elgesys svarstomas direkciniame posėdyje.

8. Išleidimas iš pamoku. Mokinį iš pamokų galima išleisti:

8.1. dėl ligos, pateikus bendruomenės slaugytojos pažymą;

8.2. lankytis pas gydytoją (turėti kvietimą);

8.3. tėvams asmeniškai prašant dėl svarbių priežasčių;

8.4. dalyvauti mokyklos ar su mokykla susijusiuose miesto renginiuose, direktoriui leidus. Esant šioms priežastims, iš pamokų išleidžia klasės auklėtojas arba budintis vadovas. Tose pamokose mokiniui dienyne žymi ,,n", o klasės auklėtojas lankomumo žurnale užrašo išleidimo priežastį.

9. Atsakingas mokinys pateisinamus dokumentus sega į segtuvą ir saugo visus mokslo metus.

10. Mokinys, praleidęs pamokas, tuo metu išdėstytą mokomąją medžiagą išmoksta savarankiškai.

11. Jeigu per pusmetį mokinys praleido pusę ir daugiau kurio nors dalyko pamokų, jo žinios iš to dalyko neatestuojamos. Tačiau mokinys gali laikyti įskaitą ir gauti pusmečio įvertinimą.

12. Mokiniai, kurie į kontrolinius darbus ir atsiskaitymus (apie kuriuos buvo pranešta iš anksto) neatvyksta be pateisinamos priežasties, privalo atsiskaityti kitu, mokytojo nurodytu laiku.

12. MOKYKLOJE DRAUDŽIAMA

1. Rūkyti bei atsinešti rūkalus.

2. Vartoti ar atsinešti alkoholinius gėrimus, pasirodyti pamokoje neblaiviam.

3. Vartoti narkotines medžiagas, atsinešti jas į mokyklą, skatinti kitus jas vartoti.

4. Naudoti smurtą ir prievartą prieš kitus asmenis.

5. Gadinti ir laužyti mokyklos turtą bei kitų asmenų nuosavybę.

6. Naudotis mobiliojo ryšio telefonu pamokų, renginių, koncertų metu.

7. Prekiauti, atiminėti daiktus ir pinigus iš kitų mokinių.

8. Atsinešti į mokyklą sprogstamąsias medžiagas, dujų balionėlius, peilius, ginklus.

9. Lošti kortomis ar žaisti kitus azartinius žaidimus.

10. Pašaliniams asmenims vaikščioti po mokyklą.

13. VĖLAVIMAS

1. Pirmosios pamokos pradžia 8.00 val. Į mokyklą privaloma atvykti ne vėliau kaip 7.55 val.

2. Pamokos pradžia - skambutis. Jis skamba du kartus. Intervalai tarp skambučių yra 2 minutės. Pirmas skambutis - mokiniai ir mokytojai eina į pamoką. Antras skambutis - pamokos pradžia. Atėjimas į klasę po antro skambučio yra pavėlavimas.

14. MOKINIŲ ELGESYS

1. Mokinys mandagiai ir pagarbiai elgiasi su mokytojais, mokiniais ir mokyklos darbuotojais.

2. Mokinys privalo atvykti į pamokas pasiruošęs darbui, turėti visas reikiamas priemones. Per pamokas mokinys privalo atidžiai dirbti, atlikti užduotis, netrukdyti kitiems mokiniams ir mokytojui.

3. Per pamokas draudžiama valgyti, kramtyti gumą, trukdyti replikomis, triukšmauti.

4. Kiekvienas mokytojas drausmės problemas pamokose stengiasi išspręsti pats. Jeigu mokinys tyčia trukdo pamoką, mokytojas gali pašalinti jį iš pamokos. Pašalintas mokinys tuoj pat privalo ateiti pas budintį vadovą. Mokytojas raštu ar žodžiu pateikia vadovui mokinio pašalinimo iš pamokos priežastis.

5. Pertraukų metu mokiniai būna koridoriuose, kieme, laikosi saugaus elgesio taisyklių. Draudžiama koridoriuose bėgioti, čiuožti laiptų turėklais, laipioti pro langus.

15. REIKALAVIMAI MOKINIŲ IŠVAIZDAI

1. Mokiniai ateina į mokyklą švariai ir tvarkingai apsirengę.

2. Mokykloje negalima dėvėti:

2.1. permatomų drabužių;

2.2. trumpų aptemptų šortų;

2.3. drabužių su giliomis iškirptėmis;

2.4.drabužių, ant kurių reklamuojami alkoholiniai gėrimai, rūkalai, yra netinkami užrašai ar apnuoginti kūnai;

2.5. labai trumpų sijonų ar suknelių;

2.6. kepurių ir akinių nuo saulės patalpose;

2.7. suplėšytų ir nešvarių drabužių.

3. Esant netinkamai aprangai, mokinys perspėjimas. Nevykdant perspėjimų, mokiniui neleidžiama dalyvauti pamokose, kol nesusitvarkys.

4. Kūno kultūros pamokoms mokiniai privalo atsinešti sportinę aprangą ir avalynę. Į sporto salę negalima eiti su tais pačiais sportiniais bateliais, kuriuos mokinys dėvi mokykloje ar gatvėje.

5. Viršutinius drabužius (striukes, paltus) mokiniai palieka mokyklos rūbinėje arba tam skirtoje vietoje klasėje. Draudžiama eiti į pamokas su viršutiniais drabužiais, arba juos atsinešti į klasę.

6. Viršutiniai drabužiai iš rūbinės mokiniams išduodami tik iki 15.45 val.

16. MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA Į MUZIKOS SKYRIŲ

1. Į gimnazijos muzikos skyrių mokiniai priimami konkurso tvarka nuo 6-7 metų iš visos Lietuvos. Priėmimas vyksta kasmet. Stodamas mokinys tikrinamas muzikiniu testu, kurį

sudaro individualios užduotys ir muzikinės klausos, ritmo pojūčio, vokalinių ir fizinių duomenų patikrinimas.

2. Pageidaujantiems stoti į gimnaziją penkiamečiams ir šešiamečiams sudaromos sąlygos lankyti muzikos skyriaus parengiamąją grupę, kuri dirba gimnazijos patalpose pagal specialią Eduardo Balsio menų gimnazijos parengtą vaikų ruošimo programą.

3. Baigę parengiamąją klasę, būsimieji gimnazistai laiko stojamąjį egzaminą. Stojantieji, nelankę parengiamosios klasės, laiko stojamąjį egzaminą atskirai.

4. Stojančiųjų į pirmą klasę konkurso tvarka gabumų patikrinimą vykdo speciali direktoriaus įsakymu suformuota komisija. Patikrinimo rezultatai protokoluose patvirtinami priėmimo komisijos parašais.

5. Stojantiems į vyresnes klases, jei yra vietų klasėse, taikomi šie atrankos kriterijai:

5.1. mokinio ugdymo rezultatus patvirtinantys dokumentai;

5.2. egzaminų ir testų rezultatai;

5.3. pasiekimai konkursuose;

Stodami į vyresnes klases, mokiniai bendruoju išsilavinimu, amžiumi bei meniniu pasirengimu turi atitikti tos klasės reikalavimus. Stojančiųjų tikrinimą sudaro:

specialybė (į kurią stoja), muzikos teorinių disciplinų, galimi lietuvių k., matematikos testai. (Turi atitikti užsienio kalba).

6. Į 5-as ir vyresnes muzikos skyriaus klases muzikantai priimami tik suderinus mokinių vietų skaičių klasėse su dailės skyriumi.

17. MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

1. Gimnazijos mokiniai privalo lankyti visus užsiėmimus pagal pamokų tvarkaraštį. Direktoriaus įsakymu mokiniams gali būt suteikta teisė mokytis laisvu grafiku.

2. Mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai vertinami 10 balų sistema: 10 - puikiai, 9 - labai gerai, 8 - gerai, 7 - pakankamai gerai, 6 - patenkinamai, 5 - pakankamai patenkinamai, 4 -silpnai, 3 - blogai, 2 - labai blogai, 1 - nieko neatsakė. Patenkinamais įvertinimais taip pat laikomi: "įskaityta", "atestuota", "pp" (padarė pažangą).

3. Mokiniai keliami į vyresnę klasę, jei turi iš bendro ugdymo disciplinų ir muzikos dalykų patenkinamus pažymius. Jei mokinys turi nepatenkinamų metinių įvertinimų, jam skiriami papildomi darbai (ne daugiau kaip iš trijų dalykų), kuriuos privalu išlaikyti gimnazijos nustatytu laiku. Neatlikęs papildomų darbų, mokinys pasirenka kitą bendrojo lavinimo mokyklą.

4. Baigdami 4-ąją ir 8-ąją klasę mokiniai laiko pagrindinių meninio ugdymo dalykų egzaminus, kurių rezultatai apsprendžia, ar mokiniui rekomenduojama tęsti mokslus, ar siūlomos alternatyvos (perėjimas į kitą bendrojo ugdymo mokyklą, mokslą tęsti tik iki pagrindinės mokyklos ir kt.). Baigiant 4-ąją klasę ir norint mokytis 5-oje gimnazijos klasėje, mokinių meninio ugdymo dalykų žinios turėtų būti įvertintos ne mažesniu pažymiu iš specialybės dalykų kaip 8 ir teorinių dalykų - 6. Baigiant 8-ąją klasę ir norint mokslą gimnazijoje tęsti 9-toje klasėje, mokinių meninio ugdymo žinios turi būti įvertintos ne mažesniu pažymiu iš specialybės dalyko kaip 7, teorinių dalykų – 5.

5. Baigiančiųjų muzikos skyriaus 4-tą ir 8-tą klasę mokinių muzikinio ugdymo dalykų ir egzaminų rezultatai apsprendžia, ar mokiniui rekomenduojama tęsti mokslą, ar siūlomos alternatyvos(pereiti į kitą bendrojo lavinimo mokyklą arba tęsti mokslą iki pagrindinės mokyklos ar kt.).

6. Baigus pagrindinę mokyklą (10 kl.), apie mokinio galimybę mokytis 11-12 klasėje sprendžia specialybės dalyko vertinimo komisija:

6.1. keliant mokinį į 11 klasę, lemia muzikos dalykų metiniai pažymiai: specialybės dalykų įvertinimas ne mažiau kaip 7 balai ir teorinių dalykų įvertinimas ne mažiau kaip 5 balai.

7. Gabūs pasirinktai meno sričiai mokiniai, bet neįstengiantys patenkinamai mokytis bendrojo lavinimo dalykų , metodiniam rateliui rekomendavus ir mokytojų tarybai priėmus atitinkamą nutarimą, gali būti palikti kartoti kursą toje pačioje klasėje antrus metus, bet tik vieną kartą per visą mokymosi laiką (išskyrus ligos atvejį).

8. Baigusiems gimnaziją ir išlaikiusiems bendrojo ir meninio ugdymo brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas ir priedas.

9. Prieš mokslo metus mokinių tėvai turi teisę rinktis individualių muzikos dalykų mokytojus (jeigu mokytojo krūvis neviršija leistinos normos). Mokslo metais muzikos dalykų mokytojai nekeičiami arba keičiami tik išimtinais atvejais.

10. Mokiniams, vykstantiems į konkursus, organizuojamos perklausos. Komisija, išklausiusi mokinį, gali priimti tokius sprendimus:

a) rekomenduoti dalyvauti konkurse, atstovauti gimnazijai;

b) nerekomenduoti dalyvauti konkurse;

Komisijos sprendimo vykdymą kontroliuoja metodinės komisijos pirmininkas.

11. Mokytojas, vykstantis kartu su mokiniais į konkursą, festivalį ir pan., atsako už jų saugumą visos išvykos metu įstatymo nustatyta tvarka.

12. Perklausų, įskaitų ir egzaminų metu mokiniai atleidžiami nuo bendrojo ugdymo užsiėmimų tokia tvarka:

12.1. specialybės įskaitų, egzaminų, perklausų metu iki įskaitos, egzamino, perklausos ir jų metu;

12.2. bendrojo fortepijono įskaitų metu mokiniai nuo pamokų neatleidžiami; nuo bendrojo ugdymo ir grupinių muzikos dalykų pamokų mokiniai atleidžiami tik keliamojo egzamino metu (iki jo ir egzamino metu);

12.3. gamų įskaitų metu mokiniai nuo pamokų neatleidžiami;

12.4. koncerto, renginio dieną atlikėjai - solistai nuo pamokų atleidžiami visą dieną, kolektyvų mokiniai - 3 val. prieš įvykstant renginiui, koncertui.

18. MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA Į DAILĖS SKYRIŲ

1. Į gimnazijos dailės skyrių mokiniai priimami konkurso tvarka iš visos Lietuvos. Mokslas pradedamas nuo 5 klasės. Priėmimas vyksta kasmet gegužės paskutinį šeštadienį. Stodami mokiniai laiko 3 egzaminus:

piešimas (gipsinis modelis arba natiurmortas);

tapyba (natiurmortas, atliekamas akvarele arba guašu);

kompozicija nurodyta tema.

Stojantieji į vyresnes klases, darbus atlieka pagal tų klasių mokomąją programą (ne mažiau kaip 3 darbus, kurie lieka gimnazijos fonduose).

Stojantieji egzamino metu naudoja asmenines priemones – popierių, dažus, teptukus, pieštukus ir kt. Gali būti laikomi bendrojo dalyko testai.

2. Į dailės skyrių mokiniai priimami pagal kvotas – nustatytą mokinių vietų skaičių klasėse: į 5 klasę – ne mažiau kaip 15 mokinių iš 48 vietų. Nuo 8 iki 12 klasės, vykdant ugdymo plane numatytą dailės grupių rotaciją pagal dailės šakas – tapybą, grafiką, skulptūrą, dizainą, būtina sudaryti 4 grupes po 5 mokinius – tai yra ne mažiau kaip 20 mokinių iš 48 vietų. Į 6 ir vyresnes klases muzikantai priimami tik suderinus mokinių vietų skaičių klasėse su dailės skyriumi.

3. Stojančių į dailės skyrių mokinių gabumų patikrinimą vykdo speciali direktoriaus įsakymu suformuota komisija. Patikrinimo rezultatai protokoluose patvirtinami priėmimo komisijos parašais.

4. Stojantiems mokiniams į dailės skyrių taikomi šie atrankos kriterijai:

4.1. mokinio ugdymo rezultatus patvirtinantys dokumentai;

4.2. egzaminų ir testų rezultatai;

4.3. pasiekimai konkursuose;

4.4. piešiniai, dailės darbų rinkiniai, parodos, projektiniai darbai.

5. Stojant į gimnazija būtina:

5.1. užpildyti prašymą;

5.2. turėti gimimo liudijimo kopiją;

5.3. turėti sveikatos pažymą;

5.4. mokslo baigimo pažymėjimą ir pažymių knygelę.

6. Pageidaujantiems stoti į dailės skyrių mokiniams sudaromos sąlygos lankyti dailės parengiamąją grupę, kuri dirba gimnazijos patalpose pagal specialią menų gimnazijos parengtą vaikų ruošimo programą.

7. Dailės skyriaus mokiniai turi galimybę gyventi gimnazijos bendrabutyje, kurio veiklą reglamentuoja vidaus tvarkos taisyklės.

19. DAILĖS SKYRIAUS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

1. Gimnazijos mokiniai privalo lankyti visus užsiėmimus pagal pamokų tvarkaraštį. Jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido 20% kokio nors dailės dalyko pamokų – jis iš to dalyko neatestuojamas. Mokinys privalo atsiskaityti kitoje darbų peržiūroje.

2. Mokinių žinios gebėjimai ir įgūdžiai vertinami 10 balų sistema: 10 - puikiai, 9 - labai gerai, 8 - gerai, 7 - pakankamai gerai, 6 - patenkinamai, 5 - pakankamai patenkinamai, 4 -silpnai, 3 - blogai, 2 - labai blogai, 1 - nieko neatsakė. Patenkinamais įvertinimais taip pat laikomi: "įskaityta", "atestuota".

3. Mokiniai keliami į vyresnę klasę, jei turi iš bendrojo ugdymo dalykų patenkinamus pažymius ir meninių dalykų įvertinimą ne mažiau kaip 6. Jei mokinys turi nepatenkinamų metinių įvertinimų, jam skiriami papildomi darbai (ne daugiau kaip iš 3dalykų) kuriuos privalu atlikti gimnazijos nustatytu laiku. Neatlikęs papildomų darbų arba turintis metinius pažymius iš meninių dalykų mažiau negu 6, mokinys tęsia mokslą kitoje bendrojo lavinimo mokykloje.

4. Gabūs pasirinktai meno sričiai mokiniai, bet neįstengiantys patenkinamai mokytis bendrojo lavinimo dalykų, metodinei komisijai rekomendavus ir pedagogų tarybai priėmus atitinkamą sprendimą, gali būti palikti kartoti kursą toje pačioje klasėje antrus metus, bet tik vieną kartą per visą mokymosi laiką (išskyrus ligos atvejį).

5. Baigiančių aštuntą klasę mokinių dailės darbų peržiūrų rezultatai apsprendžia, ar mokiniui rekomenduojama tęsti mokslus ar siūlomos alternatyvos (perėjimas į kitą bendrojo lavinimo mokyklą, mokslą tęsti tik iki pagrindinės mokyklos ir kt.).

6. Baigę pagrindinę mokyklą, t.y. 10 klasių, gimnazistai atestuojami dailės skyriaus metodinės komisijos, kuri sprendžia apie galimybę mokytis 11-12 klasėse. Keliant į 11 klasę lemia specialybės dalykų pažymiai, kurių vidurkis ne mažiau kaip 7 balai.

7. Baigusiems gimnaziją ir išlaikiusiems bendrojo ir meninio ugdymo brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas ir priedas.

8. Dvyliktokų dailės brandos egzamino kūrybinės užduoties gynimas vykdomas šeštadienį.

9. Prieš mokslo metus mokiniai turi teisę rinktis individualių dailės dalykų mokytojus (jei mokytojo darbo krūvis neviršija leistinos normos); 11-12 kl. mokiniai turi teisę rinktis dailės šaką.

10. Dailės skyriaus mokinių meninio ugdymo rezultatai tikrinami dailės darbų peržiūrų metu. 5-12 klasių mokiniai dalyvauja 4-se dailės darbų peržiūrose, vykstančiose kas du mėnesiai. Iš keturių dailės peržiūrų įvertinimų vedami dailės dalykų metiniai pažymiai.

11. Dailės darbų peržiūrų metu mokiniai atleidžiami nuo bendrojo lavinimo pamokų.

12. Mokinių dailės darbai parodų bei peržiūrų metu įtraukiami į fondus ir tampa gimnazijos nuosavybe.

13. Po dailės peržiūrų mokiniai sutvarko inventorių ir klases. Už tvarką klasėse ir darbų eksponavimo vietose atsakingi dailės dalykų mokytojai.

14. Dailės skyriaus metodinės komisijos rekomenduoja mokiniams dalyvauti dailės parodose, konkursuose, projektuose.

15. Projektų, konkursų, festivalių dalyviai atleidžiami nuo pamokų gimnazijos administracijos sprendimu.

16. Kasmet dvi savaites birželio mėnesį dailės skyriaus 5-11 klasių mokiniai dalyvauja vasaros mokomojoje praktikoje-plenere. Plenero rezultatai vertinami dailės darbų peržiūroje.

17. Mokytojai, vykstantys kartu su mokiniais į parodą, konkursą, festivalį ir vasaros praktiką-plenerą, atsako už jų saugumą visos išvykos metu.

20. NAUDOJIMOSI MUZIKOS KLASĖMIS TVARKA

1. Visų klasių ir visų specialybių mokiniai gali naudotis laisvomis nuo pamokų klasėmis nuo 6.00 iki 22.00 val. tik pateikę budinčiai mokinio pažymėjimą ir pasirašę registracijos knygoje. Kitu atveju mokiniams nėra leidžiama naudotis klase.

2. Muzikos klasėse dirbantys pedagogai ir mokiniai atsako už inventoriaus ir klasių tvarką.

3. Mokiniai ir mokytojai privalo pasirašyti klasių raktų išdavimo knygoje, esančioje pas budintį, nurodant paėmimo ir grąžinimo laiką. Jei pastebėtas sugadintas inventorius, apie tai raštu pranešama budėtojui. Už padarytus nuostolius atsako tas, kas naudojosi klase.

4. Mokiniai, sugadinę inventorių, jį sutaiso arba finansiškai kompensuoja padarytą žalą.

5. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai klasėmis naudojasi pagal jiems sudarytą individualų ruošos tvarkaraštį arba bendrąja tvarka.

6. Miesto vaikai, neturintys instrumento, klasėmis naudojasi laisvu nuo pamokų ir bendrabučio vaikų ruošos laiku.

21. NAUDOJIMOSI DAILĖS KLASĖMIS TVARKA

1. Dailės skyriaus mokiniai naudojasi dailės klasėmis ir jose esančiu inventoriumi darbo dienomis nuo 8.00 iki 19.00 val. Gimnazijos patalpose dirbti iki 22.00 val. leidžiama tik pateikus dailės mokytojo prašymą raštu, suderintą su administracija. Šeštadieniais, sekmadieniais bei atostogų metu mokiniai gali naudotis dailės klasėmis nuo 6.00 iki 22.00 val. tik pateikę dailės mokytojo prašymą raštu, suderintą su administracija.

2. Mokiniai gali naudotis laisvomis nuo pamokų klasėmis nu 6.00 iki 22.00 val. pateikę budėtojai mokinio pažymėjimą ir pasirašę registracijos knygoje.

3. Mokiniai ir mokytojai privalo pasirašyti klasių išdavimo knygoje, esančioje pas budinį, nurodant paėmimo ir grąžinimo laiką. Jei pastebėtas sugadintas inventorius, apie tai raštu pranešama budėtojui. Už padarytus nuostolius atsako tas, kas naudojosi klase.

4. Mokiniai, sugadinę inventorių, jį sutaiso arba finansiškai kompensuoja padarytą žalą.

22. BIBLIOTEKA

1. Bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais gali naudotis visi mokyklos mokiniai, mokytojai bei kiti jos darbuotojai.

2. Biblioteka aptarnauja mokinius ir mokyklos darbuotojus mokyklos direktoriaus patvirtintų "Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklių" nustatyta tvarka.

3. Skaitytojo pareiga:

3.1 Tausoti, saugoti ir klijuoti bibliotekos spaudinius bei kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus. Draudžiama rašyti, daryti atžymas natose, knygose ir vadovėliuose, plėšyti ir lankstyti lapus.

3.2. Negalima išnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti leidiniai neįrašyti į skaitytojo formuliarą. Gautą knygą, natas ir kitus dokumentus reikia peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus tuoj pat pranešti bibliotekininkui.

3.3. Nustatytu laiku privaloma grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą.

3.4. Neardyti katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kataloginių kortelių, nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos.

3.5. Bibliotekos patalpose stengtis laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkams.

3.6. Žinoti bibliotekos darbo grafiką.

4. Skaitytojo atsakomybė:

4.1. Praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu leidiniu, arba atlyginti dešimteriopą jo rinkos kainą.

4.2. Už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus atsako tėvai arba globėjai.

4.3. Už vadovėlius, išduotus dalykų mokytojams, atsako juos paėmęs asmuo. Mokinys, pametęs ar sugadinęs vadovėlį, privalo jį pakeisti nauju arba atlyginti pinigais.

4.4. Mokyklos mokiniai ir darbuotojai, palikdami mokyklą, privalo atsiskaityti su biblioteka už vadovėlius, knygas ir kitus spaudinius.

4.5. Mokinys, išvykdamas mokytis į kitą mokyklą, išvyksta su vadovėliais, tačiau privalo palikti ne mažesnį kaip 30 lt vertės užstatą už kiekvieną paimtą vadovėlį. Užstatas mokiniui negrąžinamas, jei jis negrąžina paimtų vadovėlių iki nustatytos datos.

4.6. Tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka taisyklių pažeidimus, skaitytojas gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį gali būti informuota mokyklos administracija, tėvai.

4.7. Bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, gali būti laikinai ar visam laikui atimta teisė naudotis biblioteka.

PRIDEDAMA : 1 priedas (NAUDOJIMOSI MOKYKLOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS)

23. FONOTEKA

1. Fonotekos fondas yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Juo gali naudotis visi gimnazijos mokiniai, mokytojai bei kiti jos darbuotojai.

2. Naudojimasis fonoteka yra nemokamas,

3. Klausytojas gali į namus gauti ne daugiau kaip 2 plokšteles ar CD (vienetinis egzempliorius neišduodamas) ne ilgesniam kaip 5 dienų laikotarpiui. Kasetės į namus neišduodamos.

4. Skaitytojo pareiga:

4.1. tausoti, saugoti gimnazijos inventorių;

4.2. nustatytu laiku grąžinti paimtas plokšteles, CD.

5. Skaitytojo atsakomybė:

5.1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs plokštelę, CD, klausytojas privalo juos pakeisti tokiu pat arba atlyginti dešimteriopą jų rinkos kainą;

5.2. už nepilnamečių klausytojų prarastą arba nepataisomai sugadintą inventorių atsako tėvai arba globėjai;

5.3. pabaigęs gimnaziją ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys privalo atsiskaityti su fonoteka. Gimnazijos darbuotojai išvykdami taip pat privalo pateikti atsiskaitymo su fonoteka lapelį;

5.4. fonotekos klausytojams, nesilaikantiems ar pažeidusiems fonotekos nustatytą tvarką ar naudojimosi fonoteka taisykles, gali būti visam laikui atimta teisė naudotis fonoteka.

6. Fonotekininkas turi teisę:

6.1. paskutinę mėnesio darbo dieną neaptarnauti klausytojų, šią dieną skirti patalpų ir fondų valymui,papildymui, kitiems fonotekos darbams.

24. GIMNAZIJOS BENDRABUČIO MOKINIŲ VIDAUS TVARKOS

TAISYKLĖS IR DIENOTVARKĖ

1. Į gimnazijos bendrabutį priimami mokiniai, gyvenantys ne Klaipėdos mieste, tėvams ar globėjams sudarius sutartį su direktoriumi ar direktoriaus įgaliotu asmeniu. Mokiniai privalo laikytis sutartyje numatytų įsipareigojimų.

Priimti į bendrabutį mokiniai maitinami, jiems sudaromos normalios buities ir mokymosi sąlygos, užtikrinama sveika dorovinė aplinka.

2. Bendrabutyje dirbančių auklėtojų pareiga – teikti mokiniams visokeriopą pagalbą, rūpintis jų sveikata, savijauta, pažangumu, pamokų lankymu, palaikyti ryšius su mokinių tėvais, bendrojo ugdymo bei specialybių mokytojais.

3. Visi gimnazijos bendrabutyje gyvenantys mokiniai privalo laikytis taisyklių:

3.1. keliasi 7.00 val.;

3.2. valgo pagal nustatytą laiką ir tvarką;

3.3. laiku išeina į mokyklą, nevėluoja į pamokas;

3.4. pamokas ruošia savo kambaryje nustatytu laiku:

1-4 kl. - 18.30 – 21.00 val.,

5-8 kl. – 18.30 – 22.00 val.;

9-12 kl. – 18.30 – 23.00 val.

3.5. nuo 21.30 val. – ramybės laikas – mokiniai būna savo kambariuose;

3.6. nakties ramybės laikas prasideda:

1 – 4 kl. – 21.00 val.

5 – 8 kl. 22.00 val.

9 – 12 kl. – 23.00 val.

4. Mokiniai privalo palaikyti švarą, tvarką kambariuose, bendro naudojimo patalpose.

5. Mokiniai privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, žinoti aukšto evakuacijos planą, kokius veiksmus atlikti gaisro atveju.

6. Mokiniai privalo taupiai naudoti elektros energiją, vandenį, šilumą.

7. Mokiniai privalo tausoti bendrabutyje esantį turtą, sugadinus jį, žalą atlygina nuostolį padariusių mokinių tėvai.

8. Esant mokiniui kambaryje, kambarys nerakinamas.

9. Mokiniams išeiti į parodas, koncertus ar kitur galima tik informavus auklėtoją ir pasirašius žurnale.

10. Iš koncertų ar kitų renginių mokiniai privalo grįžti į bendrabutį iki 22.00 val. Vėliau grįžti į bendrabutį arba išvykti iš bendrabučio nakčiai galima tik tėvams raštu parašius prašymą bendrabučio auklėtojai.

11. Svečiams bendrabutyje leidžiama lankytis iki 21.00 val. Už svečio elgesį atsako mokinys, pas kurį atėjo.

12. Mokiniams bendrabučio patalpose d r a u d ž i a m a: rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, vartoti ir platinti narkotines medžiagas, lošti azartinius žaidimus, triukšmauti, garsiai leisti muziką, taisyti elektros prietaisus, rozetes.

13. pasibaigus mokymo procesui ir egzaminams, mokiniai privalo išvykti iš bendrabučio palikdami tvarkingus kambarius.

14. Norėdami sudaryti jaukią aplinką, mokinių tėveliai remontuoja bendrabučio patalpas.

15. Mokiniai, pažeidę nustatytą tvarką, nesilaikantys vidaus tvarkos taisyklių bei dienotvarkės, yra nedrausmingi, grubūs, auklėtojų siūlymu bei gimnazijos direktoriaus įsakymu šalinami iš bendrabučio.

PRIDEDAMA: 2 priedas (GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIS)

SUDERINTA

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos

Tarybos pirmininkė

Janina Kartavičienė

2003m...............mėn.......d.

T U R I N Y S

1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR JŲ ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA,

DARBO LAIKAS IR JO NAUDOJIMAS

2. PAGRINDINĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGOS

3. LENGVATOS DARBUOTOJAMS

4. ATSAKOMYBĖ UŽ DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMĄ

5. MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ SKATINIMAS UŽ PASIEKTUS LAIMĖJIMUS

6. ATSAKOMYBĖ UŽ TVARKOS IR ELGESIO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

7. MOKYTOJAS

8. KLASĖS VADOVAS

9. UŽKLASINĖ VEIKLA

10. BUDĖJIMAS

11. LANKOMUMO APSKAITA IR KONTROLĖ

12. MOKYKLOJE DRAUDŽIAMA

13. VĖLAVIMAS

14. MOKINIŲ ELGESYS

15. REIKALAVIMAI MOKINIŲ IŠVAIZDAI

16. MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA Į MUZIKOS SKYRIŲ

17. MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

18. MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA Į DAILĖS SKYRIŲ

19. DAILĖS SKYRIAUS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

20. NAUDOJIMASIS MUZIKOS KLASĖMIS TVARKA

21. NAUDOJIMASIS DAILĖS KLASĖMIS TVARKA

22. BIBLIOTEKA

23. FONOTEKA

24. GIMNAZIJOS BENDRABUČIO MOKINIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS IR DIENOTVARKĖ

PAMOKŲ LAIKAS

PAMOKŲ LAIKAS

I – V

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.50 – 11.35
5. 11.55 – 12.40
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25
11. 17.35 – 18.20
12. 18.30 - 19.15

 

 

Statistika

Mes turime 16 svečius online
Nariai : 3
Turinys : 131
Nuorodos : 2
Turinio peržiūrėjimai : 316527

dienynas

Sveikiname

  • Tarptautinis pianistų konkursas
    Sveikiname Tarptautinio pianistų konkurso „ Musical Fireworks in Baden – Wurttemberg" Vokietijoje II vietos laimėtoją Saulę Pukinskaitę, 10b kl. Mokytoja Birutė Buinevičienė.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

aikos banner

2 procentai

 

ESF logo