header

Meninio ugdymo studijos veiklos organizavimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

 

Klaipėdos Eduardo Balsio menų

gimnazijos direktoriaus

2011 m. lapkričio 23 d.

įsakymu Nr. V-24

KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS MENINIO UGDYMO STUDIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 70 straipsnio 7 dalimi ir Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1660, gimnazija teikia papildomas paslaugas ir organizuoja Meninio ugdymo studijos (muzikos ir dailės) veiklą.

2. Stojamasis patikrinimas į Meninio ugdymo studiją vyksta rugsėjo paskutinį šeštadienį, 10.00 val.:

2.1. patikrinimą vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija.

3. Vaikai mokosi pagal Gimnazijos parengtas ir nustatyta tvarka patvirtintas Meninio ugdymo studijos programas.

4. Vaiko tėvai pasirašo sutartį su Gimnazija ir laikosi joje nustatytų įsipareigojimų.

5. Meninio ugdymo studijos darbas muzikos skyriuje vyksta nuo einamųjų metų spalio mėn. iki balandžio mėn.

6. Meninio ugdymo studijos darbas dailės skyriuje vyksta nuo einamųjų metų

spalio mėn. iki gegužės mėn.

7. Pamokos vyksta grupėmis (7-12 vaikų), du kartus per savaitę:

7.1. grupių skaičius sudaromas pagal visų pageidaujančių mokytis vaikų skaičių.

II. GIMNAZIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Gimnazija įsipareigoja:

8.1. sudaryti vaikui tinkamas sąlygas vykdyti ugdymo programą, atitinkančią mokymosi krypties turinį, pobūdį ir praktinio taikymo galimybes;

8.2. suteikti informaciją apie vaiko mokymosi pažangą, jo pasiekimų rezultatus ir

perspektyvas;

8.3. informuoti apie laikinus pasikeitimus apmokėjimo tvarkoje (pvz. dėl gripo

epidemijos, oro sąlygų nevykstant užsiėmimams, atostogų ir kt.);

8.4. mokytojams atlyginimą mokėti fakto valandomis (su pasiruošimu pamokoms valandomis) pagal pedagoginio darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją;

8.5. muzikos ir dailės skyriaus Meninio ugdymo studijos vadovams už veiklos organizavimą mokėti 10 % nuo surinktos sumos;

8.6. vyriausiajai buhalterei už sąmatos paruošimą, atlyginimų paskaičiavimą mokėti 10 % nuo surinktos sumos.

8.7. vykdyti kitus įsipareigojimus, nustatytus Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos nuostatuose ir kituose gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose.

III. VAIKO TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI

9. Vaiko tėvai (globėjai) įsipareigoja:

9.1. informuoti mokytojus apie vaiko ligą, neatvykimą į užsiėmimus, socialines bei

psichologines problemas;

9.2. laiku parašyti prašymą dėl mokesčio sumažinimo ar atleidimo nuo jo;

9.3. dalyvauti tėvų susirinkimuose;

9.4. atsakyti už vaiko padarytą Gimnazijai materialinę žalą;

9.5 kiekvieną mėnesį sumokėti nustatyto dydžio (60 Lt) mokestį už pamokas iki einamojo mėnesio 26 d.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Gimnazija gali išbraukti vaiką iš sąrašų, jeigu tėvai nemoka mokesčio du mėnesius be pateisinamos priežasties.

11. Per mėnesį su pateisinama priežastimi (tėvų prašymu ir gydytojo pažyma) praleidus pusę (keturis) užsiėmimų, direktoriaus įsakymu taikoma 50 % nuolaida.

12. Vaikui susirgus ir nelankius pamokų visą mėnesį, kai pristatoma gydytojo pažyma ir tėvų prašymas, direktoriaus įsakymu tą mėnesį atleidžiama nuo mokesčio.

13. Tėvai mokestį gali mokėti grynaisiais į Gimnazijos kasą arba pavedimu (Swedbankas, Klaipėdos regiono skyrius, kodas 73000, atsiskaitomoji sąskaita Nr.

LT 697300010002330403).

______________________

PAMOKŲ LAIKAS

PAMOKŲ LAIKAS

I – V

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.50 – 11.35
5. 11.55 – 12.40
6. 13.00 – 13.45
7. 13.55 – 14.40
8. 14.50 – 15.35
9. 15.45 – 16.30
10. 16.40 – 17.25
11. 17.35 – 18.20
12. 18.30 - 19.15

 

 

Statistika

Mes turime 42 svečius online
Nariai : 3
Turinys : 131
Nuorodos : 2
Turinio peržiūrėjimai : 316554

dienynas

Sveikiname

  • Tarptautinis pianistų konkursas
    Sveikiname Tarptautinio pianistų konkurso „ Musical Fireworks in Baden – Wurttemberg" Vokietijoje II vietos laimėtoją Saulę Pukinskaitę, 10b kl. Mokytoja Birutė Buinevičienė.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

aikos banner

2 procentai

 

ESF logo